Søfartsstyrelsen har udstukket en bekendtgørelse for erhvervelse af et gyldigt motorpasserbevis.

 

Uddraget af bekendtgørelsen kan læses her under:

Uddrag af : BEK nr 184 af 26/03/1999                  Erhvervsministeriet


§ 4. Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere giver ret til at betjene maskinen i fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover, men under 750 kW, i hvilke maskinen kan reguleres, og skruemanøvrer kan foretages fra styrepladsen.
Stk. 2. For erhvervelse af duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere kræves det, at vedkommende har bestået
Duelighedsprøve i motorpasning:
Stk. 3. Prøven, jf. stk. 2, nr. 2, skal fastslå, at prøveaflægger sikkerhedsmæssigt forsvarligt kan varetage driften af et mindre skibsmaskineri i fritidsfartøjer.
Stk. 4. Prøven skal omfatte dieselmotorens hoveddele, motorens arbejdsgang, elektriske installationer i skibe, udførelse af hyppigt forekommende motoreftersyn, forebyggelse af brand og betjening af brandbe-kæmpelsesmidler og lænsesystemer, beskyttelse af havmiljøet, motorens igangsætning, betjening under gang og motorens standsning.


Bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v.

I medfør af § 19, stk. 1, og § 20, stk. 3, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning fastsættes:

  • 4. Til duelighedsprøve i motorpasning skal demonstreres nødvendigt kendskab til:

1) Dieselmotorens hoveddele.

2) Motorens arbejdsgang.

3) Motorens igangsætning, betjening under gang og motorens standsning.

4) Elektriske installationer i skibe.

5) Udførelse af hyppigst forekommende motoreftersyn.

6) Forebyggelse af brand og betjening af brandbekæmpelsesmidler og lænsesystemer.

7) Beskyttelse af havmiljøet.

 

  • 9. Duelighedsprøve i motorpasning aflægges ved maskinmesterskoler samt prøveudbydere, som af Søfartsstyrelsen er bemyndiget til at afholde prøven.